Общи условия за ползване

Работно време за обработка на получена заявка от понеделник до петък от 09:00 до 16:30 часа. Заявки получени в петък след 15:00 часа, събота и неделя  се обработват в понеделник.


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Тези “Общи условия, приложими в случаите на покупка на Стоки от “ДИКС 94 ”ЕООД - Търговец (наречени по-долу за краткост само “Общи условия”), са установени на основание чл.298 от Търговския закон, и уреждат условията при продажба на Стоки от страна на “ДИКС 94 ”ЕООД към Клиенти на дружеството.
1.2. Клаузите на тези Общи условия се прилагат в отношенията между Търговеца и клиентите му, доколкото в договор или в допълнителни споразумения (анекси) към него не е договорено друго.
1.3. Всяка друга уговорка, постигната между страните в писмена форма по отношение на продажбата на Стоки, различаваща се от установеното в Общите условия, се прилага приоритетно пред  противоречащите й разпоредби, установени в тези Общи условия.

ІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2. За целите на тези Общи условия, се установяват следните дефиниции за използваните по-долу термини и наименования:
• “Страни” са “ДИКС 94 ”ЕООД”ЕООД – град Бургас – Търговец, и Клиент - в случай на покупко-продажба на Стоки;
• “Договор” е договор за покупко-продажба на Стоки, сключен между Страните;
• “Фирмена техническа спецификация” е документ на Производителя, съдържащ описание на стоката по отношение на предназначението, начин на употреба и др.;
• “Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, т.е. всяко събитие, което е извън разумния контрол на страните и което прави невъзможно изпълнението на поетите от двете страни задължения. Такова събитие биха могли да бъдат, но и не само: 1. природни бедствия от всякакъв вид; 2. военни действия /война, враждебно нахлуване, враждебност (независимо дали е обявена война или не); гражданска война, въстание, революция, прилагане на военна или окупационна сила, вълнения, граждански бунтове; 3. международно ембарго; 4. национална стачка, национализация; 5. неизправност в производствените мощности на Производителя, причинена от случайно събитие или природно бедствие; 6. ограничения, наложени от дадено правителство (включващи разпределения, приоритети, условности, квоти и ценови контрол); 7. пожар и други. Не представлява непреодолима сила събитие, причинено от небрежност или умишлено действие на страните, или техни съконтрагенти, представители, служители. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно след настъпването на непреодолимата сила.

ІІІ. ЗАЯВЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА ПРОДАВАНИТЕ СТОКИ

3.1. Клиентът изпраща на “ДИКС 94 ”ЕООД писмени, чрез e-mail или заявки чрез телефон, посочени в интернет страницата на Търговеца, за количествата стоки, които същият желае да закупи;

3.2. Заявката по т.3.1 се счита за приета от “ДИКС 94 ”ЕООД”ЕООД, ако същото не възрази писмено пред Клиента до изтичане на 7 /седем/ работни дни, след като последната бъде надлежно получена от Търговеца.

ІV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА СТОКИ
4.1. Проверката на количеството на съответните закупени Стоки, независимо от начина на проверката и независимо от това кой осигурява транспортното средство за превоз на Стоките, се извършва при предаването им.. Данните от извършената проверка обвързват Клиента, независимо от неприсъствието на надлежно упълномощен негов представител при доставката на Стоките.

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДАВАНИТЕ СТОКИ

5.1. Качеството на предлаганите Стоки е съгласно изискванията на Фирмена техническите спецификации на Производителя, както и съгласно действащите нормативни изисквания (когато съществуват такива за съответната Стока). В случаите, когато това се изисква от действащото българско законодателство, качеството на Стоките се удостоверява с Декларация за съответствие.
5.2. При поискване от Клиента“ДИКС 94 ”ЕООД”ЕООД предоставя Фирмена техническата спецификация за закупуваните Стоки.
5.3. „“ДИКС 94 ”ЕООД”ЕООД не носи отговорност за изменение качеството на Стоките, натоварени в транспортно средство, осигурено от Клиента, както и при наличието на индивидуален превозен договор между Клиента и лице-превозвач.
5.4. В случай, че при предаването на Стоките на Клиента, се установи несъответствие с качеството, Клиентът има право да предяви рекламация за качество и количество, съгласно предвиденото в тези Общи условия.
5.5. „ДИКС 94 ”ЕООД не носи отговорност за каквото и да е последващо изменение в качеството и количеството на Стоките, настъпило след предаването им на Клиента, в случай, че последният не се е възползвал от правото си да предяви рекламация за качество, съгласно уговореното в тези Общи условия.

VІ. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА И СОБСТВЕНОСТТА. ЗАПЛАЩАНЕ.
6.1. “ДИКС 94 ”ЕООД предава количествата от заявените Стоки само на лица, надлежно упълномощени за това от Клиента.
6.2. В рамките на 24 /двадесет и четири/ часа след получаване на заявка от Клиент, “ДИКС 94 ”ЕООД предава заявените стоките на куриер избран от
6.3.  Доставката на стоката   е за сметка на Клиента  и се изчислява по тарифа на съответния куриер.
6.4. Преди предаване на заявената стока на Клиента, Търговецът е длъжен да прегледа последната за видими дефекти.
6.5. Заплащането на Търговеца на заявените от Клиента стоки се осъществява посредством наложен платеж чрез съответния куриер. При заплащане по банков път, Клиентът е длъжен да извърши плащането предварително.
6.6. При получаване на Стоката , Клиентът е длъжен да провери съдържанието и за съответствие с предварително заявеното. При установени нарушения в целостта на опаковките на отделните видове стоки, възникнали по време на транспортирането им от куриер, Клиентът е длъжен да изиска от последния съставяне и подписване на протокол за повредена пратка.
6.7. В условията на т.6.6. Търговецът не носи отговорност за нанесените повреди на Стоките.

VІІ. СЪОБЩЕНИЯ И КООРДИНАЦИЯ
7.1. Всяко съобщение, искане или съгласие, както и всеки документ, във връзка с изпълнение на задълженията на Търговеца и Клиента, които следва да бъдат доведени до знанието на другата страна, следва да са изготвени в писмена форма и изпратени до другата страна на предварително предоставени адреси, факс или e-mail за връзка.
7.2. Адреси, телефони и факсовете за заявяване на Стоки, които Клиентът желае да закупи, както и за предявяване на рекламации, са обявени от “ДИКС 94 ”ЕООД в интернет страницата на последния, а именно

VIIІ. ГАРАНЦИИ.  ОТКАЗ ОТ СТОКАТА
Гаранции
8.1. Гранационните условия са различни за всяка отделна Стока, която Търговецът предлага на Клиента.
8.2. Търговецът се задължава да предостави отделна гаранционна карта с гаранционни условия, описани в нея, за всяка Стока, която доставя / продава на Клиента.

Право да върнеш
В качеството си на потребител Вие имате право да върнете закупената от Вас стока при сключен договор за покупко-продажба от разстояние 14-дневен срок от датата на доставка на стоката, като не е необходимо да посочвате причина за това. Вие сте длъжни да съхранявате получената стока, нейното качество и безопасност по време на срока по предходното изречение. При връщане на стоката Вие не дължите допълнителни обезщетения или неустойки.
 
Правото за връщане на стоки не се прилага в следните случаи:

• за доставка на продукти, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова  индивидуална заявка;
• за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо
разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;;
• за стоки, повредени и/или променени след момента на получаването им;
• за стоки, чиято оригинална опаковка е повредена или липсва. Не се счита за повредена опаковката,целостта на която е била нарушена по начин, единствено позволяващ отделянето й от стоката

IX. АВТОРСКИ ПРАВА

9.1 Снимков материал на Стоки в каталога на интернет страницата на Търговеца са взаимствани от каталози на производителите на продуктите.. Снимките са илюстративни и “ДИКС 94 ”ЕООД не носи отговорност за тяхната автентичност.
9.4. Възможни са технически и правописни грешки в съдържанието на интернет страницата на Търговеца. В случай на грешка, несъответствие или промяна в цените или описанието на Стоките, Търговецът се задължава да уведоми Клинета с телефонно потвърждение, факс или email.

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10.1. Неизпълнението на задълженията (освен задължението за заплащане на вече доставена Стока), на която и да е от страните, няма да поражда правни последици и ще се счита за нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия, ако се дължи на непреодолима сила.
10.2. Страната, позоваваща се на непреодолима сила, следва да извести другата за това обстоятелство, в 7 (седем) дневен срок от настъпването на събитието.

ХІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПОДСЪДНОСТ

11.1. Страните се уговарят, че всички спорове, възникнали между тях по повод покупката на Стоки, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от Арбитражен съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за вътрешен и международен арбитраж, при прилагане разпоредбите на българското материално право. Решението му е окончателно, задължително за страните и подлежи на незабавно изпълнение.

Моят профил

Вход / Регистрация